THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP

NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI eTetet caféE_café 77 . t ì n h c a
14 Feb 2012, 08:56 | 6 bình luậnE_café 76 . m ê k h ú c
04 Feb 2012, 21:35E_café 75 . x i n x ă m
02 Feb 2012, 01:43E_café 74 . g á i x u â n
24 Jan 2012, 10:26E_café 73 . e m c ò n n h ớ m ù a x u â n
21 Jan 2012, 21:56E_café 71 . v à c o n t i m đ ã v u i t r ở l ạ i
18 Jan 2012, 17:34 | 2 bình luậnE_café 72 . t i ế n g d â n c h à i
19 Jan 2012, 22:15E_café 68 . ả o ả n h
28 Dec 2011, 10:59 | 5 bình luậnE_café 70 . l k đ o à n c h u ẩ n - t ừ l i n h
09 Jan 2012, 13:55E_café 69 . m ậ t n g ữ
01 Jan 2012, 03:42E_café 67 . c h á n đ ờ i
14 Dec 2011, 00:16 | 1 bình luậnE_café 66 . l ò n g n g ư ờ i t r i n h n ữ
23 Nov 2011, 23:40E_café 65 . t h ô i
08 Nov 2011, 22:33g ó t t h u
15 Oct 2011, 21:13 | 25 bình luậnE_café 58 . c h ờ n g ư ờ i
28 Aug 2011, 23:17 | 17 bình luậnE_café 64 . đ ê m b u ồ n t ỉ n h l ẻ
12 Oct 2011, 07:02E_café 60 . n ế u m ộ t m a i e m s ẽ q u a đ ờ i
18 Sep 2011, 11:30 | 12 bình luậnE_café 61 . đ ư ờ n g c h i ề u l á r ụ n g
22 Sep 2011, 23:16 | 10 bình luậnE_café 62 . h ồ n h ư
27 Sep 2011, 19:33 | 1 bình luậnE_café 63 . b i ể n c ạ n
06 Oct 2011, 23:08E_café 59 . lk t ì n h k h ú c t h á n g s á u
17 Sep 2011, 00:25E_café 57 . c a d a o m ẹ
14 Aug 2011, 11:56E_café 56 . x i n t r ả n ợ n g ư ờ i
02 Aug 2011, 21:24 | 1 bình luậnE_café 55 . lk p h ạ m d u y
13 Jul 2011, 21:25E_café 54 . Tóc Gió Thôi Bay
14 Jun 2011, 13:56


1, 2, 3, 4, 5, 6
_______________________________________________
Cánh Chữ Tàn - thơ - Hoa Trang _______________________________________________

Image

Niệm câu thơm thảo,
giã từ
Nhang lòng ngát nỗi thiêng tư,mùng 10
Đèn chiều giọt sáng lơi rơi...
Nghiêng vào ánh vãn ngay nơi hết ngày
Những đóm kinh tim tàn bay...

xem tiếp...

_______________________________________________
Gió & Thông - văn - Đình Nguyên _______________________________________________

Image

Vậy mà nỡ lòng nào em lại héo khô! Màu xanh kia trở thành úa héo. Nhúm tóc kim một chùm mấy sợi. Bay lang thang dính đầy kẽ, kẹt, sân vườn, mái nhà, ống dẫn nước thoát mưa.

xem tiếp...

_______________________________________________
Ngày Vui Qua Mau - nhạc - Thúc Sinh _______________________________________________

Image

đừng nhìn xa vời em ơi
xin em hãy mơ thật gần
xin em hãy coi ngày vui là đây...

xem tiếp...

_______________________________________________
Lối Mòn - ảnh - Mùa Cổ Điển _______________________________________________

Imagexem tiếp...