THƠ........TRUYỆN / TÙY BÚT......TRANH ẢNH.......NHẠC / GHI ÂM........ĐỘC THOẠI......TUYỂN
E-CAFÉ........HOA THƠM CỎ LẠ.......CHUYỆN PHIẾM.......NỮ CÔNG / GIA CHÁNH.......HỎI / ĐÁP





NHỮNG BÀI THUỘC THỂ LỌAI Tranh ảnh



núi với trời mây | đỗ danh đôn
23 Apr 2014, 12:25 | 11 bình luận



r o a d s i d e p h i l o s o p h y | npn
02 Aug 2014, 22:25 | 80 bình luận



l a r g e r t h a n l i f e | đỗ danh đôn
11 Jul 2018, 17:18



d a y & n i g h t | đỗ danh đôn
11 Jul 2018, 17:06



A f r i c a W i l d l i f e | đỗ danh đôn
07 Jul 2018, 21:12



B o d h i s a t t v a | dạ thảo
15 Aug 2014, 22:01 | 10 bình luận



h a p p y I N D E P E N D E N C E d a y
04 Jul 2018, 11:23



m Ù a á M s Ắ c - n g u y ệ t t ị n h | đinh chinh
17 Oct 2015, 20:37 | 42 bình luận



f l o w e r s i n v a s e
03 Jul 2018, 17:04



r o s e s
03 Jul 2018, 16:47



s t a r b u c k s m u s e s
03 Jul 2018, 16:24



t i r e d l e g s | đỗ danh đôn
26 Jun 2018, 10:04 | 2 bình luận



l e s a m a n t s
28 Jun 2018, 18:01



b i ể n v ắ n g | tshoang1
28 Jun 2018, 16:58



t ì n h c h i ề u | tshoang1
28 Jun 2018, 16:04



Chiều | đỗ danh đôn
14 Aug 2012, 16:54 | 19 bình luận



c a p e o f g o o d h o p e
27 Jun 2018, 02:27



l i n e s & s h a d o w s - s o a r i n g | giang
13 Dec 2015, 01:41 | 26 bình luận



m ầ m
26 Jun 2018, 15:43



n g ò i b ú t l à c h i ế c c ầ n c â u
26 Jun 2018, 15:38



n g h ệ s ĩ g i ữ a t h ờ i c u ộ c
19 Jun 2018, 16:54



b ố c ụ c n g ư ờ i
19 Jun 2018, 16:48



mùa biển động | đỗ danh đôn
16 May 2017, 22:37 | 1 bình luận



ư ớ c v ọ n g c h o q u ê h ư ơ n g
16 Jun 2018, 19:33



p a l e t t e - the smile within | giang
13 Dec 2015, 01:44 | 21 bình luận


1, 2, 3, 4, 5 ... 28
_______________________________________________
Tóc Em Nguồn Cội - thơ - Nguyệt Thảo _______________________________________________

Image

Nửa giường tóc xõa
vắt phủ ngang người
là vệt nứt đời
phân đôi phần phận
lưng chừng vô tận
lả bãi phong ba
tìm cỏ tìm hoa
tìm ra nguồn cội

xem tiếp...

_______________________________________________
Một Chút Hướng Về Nguồn - văn - Long Tuyền _______________________________________________

Image

Con đường chúng ta đang đi là đoạn đường qua sa mạc: khô cằn và trống vắng, bởi không hứa hẹn mà chỉ đòi hỏi sự tận tâm (vì không dám dùng hai chữ hi-sinh). Chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần chịu đựng cho con em chúng ta. Hành trang của chúng là hy-vọng vào tương lai, là niềm tin vào chánh nghĩa...

xem tiếp...

______________________________________________
Những Tháng Ngày Không Tên - nhạc - Ẩn Lan & ttt _______________________________________________

Image

những ngày tháng không tên
tôi đi về nơi đâu
ngược chiều vào lãng quên...

xem tiếp...

_______________________________________________
Mầu Chiều - ảnh - Đỗ Danh Đôn _______________________________________________

Image


xem tiếp...