439_just_like_yesterday
h ỏ i . . .lòng em biến báo . tròn hay khuyết
tưởng thượng tuần lên . hóa hạ tuần
ta rằm từ thuở hoàn nguyên . khóc
oe óe chào đời . ngọt lịm xuân

một nắm tay mòn . buông . đã biết
ngàn trùng vạn dặm . ngợp . hơi men
hững hờ nước kiệu . cuồng căm vó
cuộc gió thiên thu có bõ bèn ?

róc rách kềm lòng sông suối . đã
kiệt sức tàn hơi thuở nảo nào
ngày trôi . cuốn tháng năm đi mất
mộng mị buồn thiu . xuyến hết xao

lòng em biến báo bao nhiêu bận
bờ bãi đăm chiêu . hỏi . chắc thừa
căm cúi mòn dần vai áo . rách
một trời lơ đãng . bóng mây . xưat h a n g t r a m