days_end - Tôn Thất Bằng


b ặ t .l ờ i .a n .n h i ê ncó con chim đứng giữa trời
một mình yên lặng
bặt lời
an nhiên


cách chia là một ưu phiền
rót tâm trí đổ về
miền khác xa


lặng yên
ngưng bặt phong ba
thảnh thơi đậu mé ngói và
nhìn mây


đôi cánh là đôi bàn tay
mỏi vươn
xếp lại
nhìn ngày đang trôi...đ ì n h n g u y ê n